Pełna księgowość

W skład prowadzenia ksiąg rachunkowych wchodzą następujące usługi:

 • tworzenie Planu kont, indywidualnie dopasowanego do potrzeb firmy
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych oraz monitoring płatności
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawień zmian w funduszach
 • sporządzanie sprawozdania rocznego, a na życzenie także sprawozdań kwartalnych i miesięcznych
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NB
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie firmy przed US i ZUS
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
 • analizy finansowe, stanowiące podstawę działań handlowych firmy oraz interpretacja analiz
 • prowadzenie bieżącej analizy planu przychodów i wydatków (pod kątem kontroli budżetu)
 • dostarczanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, jej rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów, a także stanu bieżących należności i zobowiązań