Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie

by mariusz
on październik 14, 2016

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa.

 

Wysokość stawki godzinowej?

Poziom minimalnej stawki godzinowej jest skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników. Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2.000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli w umowie zlecenia lub o świadczenie usług strony ustalą wynagrodzenie w wysokości niezapewniającej minimalnej stawki godzinowej, wówczas zleceniobiorcy lub wykonującemu usługę przysługuje stawka na poziomie minimalnym.

Zgodnie z omawianą nowelizacją, zleceniobiorca lub świadczący usługę nie będzie mógł się zrzec prawa do wynagrodzenia w wysokości minimalnej ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Okres wypłat.

Jeżeli umowa zlecenia lub o świadczenie usług będzie zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wynagrodzenie w wysokości minimalnej będzie musiało być wypłacane, co najmniej raz w miesiącu.

Obowiązek ewidencji czasu pracy.

Nowelizacja nakłada na strony obowiązek ustalenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia (świadczenia usług). Jeżeli kwestie te nie zostaną uregulowane w umowie, zleceniobiorca lub świadczący usługę będzie zobowiązany przekładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub usług, w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Wyłączenia.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. przewiduje kilka wyjątków od obowiązku zapewnienia godzinowej stawki minimalnej zatrudnionym w ramach umowy zlecenia i o świadczenie usług. Z zakresu nowych przepisów wyłączone są m.in. umowy zlecenia (o świadczenie usług), jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
Pozostałe wyjątki odnoszą się do usług opiekuńczych (w domach pomocy, rodzinach zastępczych, nad osobami niepełnosprawnymi oraz sprawowania opieki nad grupą podczas wypoczynk).

Wypłacanie osobie świadczącej pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości niższej niż minimalna będzie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.