Limit płatności gotówkowych, a koszt uzyskania przychodu

by mariusz
on czerwiec 23, 2016

Zmiany w przepisach dotyczących limitu płatności gotówkowych - od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego będą musiały być dokonywane płatności powyżej 15.000 zł. Jeżeli podatnik dokona płatności gotówką za transakcję przekraczającą ustalony limit, nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej dokonał płatność gotówką.

 

Od 1 stycznia 2017 r. za pośrednictwem rachunku płatniczego będą musiały być dokonywane płatności w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy równowartość 15.000 zł (transakcje w walutach obcych będzie się przeliczało na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będzie się stosowało art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w dotychczasowym brzmieniu.

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym

Zgodnie z nowym art. 15d ustawy o PDOP i art. 22p ustawy o PDOF, podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w ww. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeżeli ww. płatność zostanie dokonana już po zaliczeniu kosztu do kosztów uzyskania przychodów, wówczas podatnicy, zmniejszą koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, zwiększą przychody - w miesiącu, w którym zostanie dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Powyższe zasady będzie się stosowało odpowiednio w przypadku:

- nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych (u podatników CIT i PIT),

 - dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (dotyczy podatników PIT) albo w ustawie o podatku tonażowym (dotyczy podatników PIT i CIT), z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów nastąpi za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania,

- dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów nastąpi za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności (u podatników PIT).

UWAGA! Przepisy ustaw o podatku dochodowym, wprowadzone mocą ww. ustawy, mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Reguły tej nie stosuje się jednak:

- do płatności dotyczących transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość transakcji nie przekraczała obecnego limitu 15.000 euro, a także

- do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wprowadzająca opisane wyżej regulacje wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.