Wydatki na studia jako koszt w firmie

by mariusz
on czerwiec 10, 2015

Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych moga być kosztem uzyskania przychodu, jednak należy zwrócić uwagę, aby nie miały charakteru osobistego.

 

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy zazwyczaj mogą być kosztem uzyskania przychodów. Trzeba jednak uważać, by nie zostały uznane za wydatki o charakterze osobistym. W takim przypadku nie będą bowiem mogły stanowić kosztu podatkowego.

Przypomnijmy na początek, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ogólna definicja kosztów

Jak podkreśla Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 6 maja 2015 r., nr IPTPB1/4511-81/15-2/AG, powyższy przepis ma charakter ogólny. Z tego względu każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy badać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim wydatek został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli między jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Warunki konieczne do spełnienia

Zdaniem organu podatkowego, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  1. pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  2. nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT,
  3. być właściwie udokumentowany.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Koszt uzyskania przychodów czy może wydatek o charakterze osobistym?

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie przewodu doktorskiego nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o PIT. Do stwierdzenia zatem, czy wydatki takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

  • czy związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc co do zasady mają charakter osobisty.

Jak tłumaczy organ podatkowy we wskazanej wyżej interpretacji, jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności. Istotnym warunkiem zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie źródła przychodów, do którego dany wydatek można przyporządkować.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej potwierdza, że aby wydatki związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego właśnie źródła przychodów. Stwierdzenie, że określone wydatki poniesione przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów, stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu.

Dodaje również, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego między ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Artykuł napisany został przez Krzysztof Koślicki

Więcej na naszym portalu społecznościowym.

Pozyskany ze strony http://www.podatki.biz/artykuly/studia-doktoranckie-jako-koszt-uzyskania-przychodow_34_27975.htm