Prowadzimy

księgi handlowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz obsługę kadrowo – płacową dla małych i średnich firm z branży usługowej, handlowej oraz produkcyjnej...

Mała księgowość

Obsługa podmiotów rozliczających się w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz podatku od towarów i usług (VAT oraz VAT-UE)
 • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
 • wyjaśnienia dla zainteresowanych, dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej według przepisów prawa podatkowego
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego

Obsługa podmiotów rozliczających się w ramach ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje w przypadku ryczałtu z Vat:

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pełna księgowość

W skład prowadzenia ksiąg rachunkowych wchodzą następujące usługi:

 • tworzenie Planu kont, indywidualnie dopasowanego do potrzeb firmy
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych oraz monitoring płatności
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawień zmian w funduszach
 • sporządzanie sprawozdania rocznego, a na życzenie także sprawozdań kwartalnych i miesięcznych
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NB
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie firmy przed US i ZUS
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
 • analizy finansowe, stanowiące podstawę działań handlowych firmy oraz interpretacja analiz
 • prowadzenie bieżącej analizy planu przychodów i wydatków (pod kątem kontroli budżetu)
 • dostarczanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, jej rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów, a także stanu bieżących należności i zobowiązań

Kadry i płace

W zakresie prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy następujące czynności:

 • prowadzimy pełną dokumentację kadrową, wraz z aktami osobowymi
 • sporządzamy listy płac
 • sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS i US obowiązkowe deklaracje i rozliczenia
 • sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników
 • informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej
 • przygotowujemy zeznania roczne: PIT28, PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38 wraz z załącznikami
 • prowadzimy ewidencję pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podatkowa, kartoteka zasiłkowa, kartoteka urlopowa)